ભારતીય પોસ્ટ GDS ભરતી 2024: ઈન્ડિયા પોસ્ટ ઓફિસમાં 40000 જગ્યાઓ માટે ભરતી

gramin dak sevak bharti 2024:ઇન્ડિયા પોસ્ટ ઓફિસ દ્વારા જીડીએસમાં 40,000 ની જગ્યા જાહેર કરવામાં આવી છે અને ધોરણ 10 ઉમેદવાર ઓનલાઇન અરજી કરી શકે છે પોસ્ટ ઓફિસમાં અલગ અલગ જગ્યા માટે ભરતી જાહેર કરવાની જેમ કે પોસ્ટ માસ્ટર આ સિસ્ટમ બ્રાન્ચ ગ્રામીણ ડાક સેવક રાજકોટમાં ઓફિસ માટે જો તમે પણ અરજી કરવા માગતા હોય તો જેની સંપૂર્ણ માહિતી નીચે આપેલ અરજી કરી શકો છો

ભારતીય પોસ્ટ GDS ભારતી 2024: પોસ્ટ વિશે માહિતી

  • પોસ્ટમેન
  • ટપાલ રક્ષક
  • ગ્રામીણ ડાક સેવક (GDS)
  • MTS (મલ્ટિ-ટાસ્કિંગ સ્ટાફ)

પોસ્ટ ઓફિસ ભરતી લાયકાત

ભારતીય પોસ્ટ ઓફિસ દ્વારા ખૂબ જ બમ્પર ફટકી જાહેર કરવામાં આવી છે ધોરણ 10 પાસ કરવી છે તેના માટે સારી તક છે કે ફોર્મ ભરી શકે છે જે તમે પણ ધોરણ 10 માં એક વિષય તરીકે માત્ર પાછળ હોય અને ઉમેદવાર સાયકલ અને કોમ્પ્યુટર ચલાવો અને હોવું જોઈએ કે ઉમેદવાર અરજી કરી શકે છે

ઇન્ડિયા પોસ્ટ ઓફિસ દ્વારા જીડીએસમાં 40,000 ની જગ્યા

ઇન્ડિયા પોસ્ટ ઓફિસ દ્વારા જીડીએસમાં 40,000 ની જગ્યા જાહેર કરવામાં આવી છે અને ધોરણ 10 પાઠ ઉમેદવાર ઓનલાઇન અરજી કરી શકે છે પોસ્ટ ઓફિસમાં અલગ અલગ જગ્યા માટે ભરતી જાહેર કરવાની જેમ કે પોસ્ટ માસ્ટર આ સિસ્ટમ બ્રાન્ચ ગ્રામીણ ડાક સેવક રાજકોટમાં ઓફિસ માટે જો તમે પણ અરજી કરવા માગતા હોય તો જેની સંપૂર્ણ માહિતી નીચે આપેલ અરજી કરી શકો છો

પોસ્ટ ઓફિસ ભરતી લાયકાત

ભારતીય પોસ્ટ ઓફિસ દ્વારા ખૂબ જ બમ્પર ફટકી જાહેર કરવામાં આવી છે ધોરણ 10 પાસ કરવી છે તેના માટે સારી તક છે કે ફોર્મ ભરી શકે છે જે તમે પણ ધોરણ 10 માં એક વિષય તરીકે માત્ર પાછળ હોય અને ઉમેદવાર સાયકલ અને કોમ્પ્યુટર ચલાવો અને હોવું જોઈએ કે ઉમેદવાર અરજી કરી શકે છે

પોસ્ટ ઓફિસ જીડીએસ ભરતી 2014 માટે તારીખ

પોસ્ટ ઓફિસમાં અરજી કરવાની તારીખ છે 1 જુન 2024 અને અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ છે 30 જૂન 2014

Leave a comment